Sunday, May 23, 2010

Rancangan Pelajaran KOMSAS Ting 5

Rancangan Pelajaran Bahasa Melayu

KOMSAS : Puisi


Genre : Puisi Moden (Sajak)

Kelas : 5 Sains 1

Masa : 80 minit (11.50 – 1.10)

Tajuk : Sajak Jalan – Jalan Raya Kotaku

Bidang : Estetika dan Interpersonal

Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :

I. Menjelaskan maksud sajak – Jalan-Jalan Raya Kotaku
II. Menghuraikan empat pengajaran yang terkandung dalam sajak
III. Menerangkan empat aspek gaya bahasa sajak
IV. Memberikan tiga persoalan yang terdapat dalam sajak
V. Membina enam ayat penyata yang gramatis berdasarkan kosa kata yang diberi.
VI. Menjawab 3 soalan pemahaman

FU : 2.0, 2.1, 2.2, Aras 3(i)
FS : 10.0, 10.1, 10.2, 10.4, Aras 1(i), (ii)

Sistem Bahasa: Ayat penyata
Kosa kata: lewat senja, luka parah, menabur benih, sopan santun, banjir
kilat, para pesakit

Pengisian Kurikulum :
a) Ilmu : Kesusasteraan Melayu
b) Nilai Murni : Kerjasama, kesabaran
c) Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran Berfikir, Kontekstual dan Kajian Masa
Depan


Langkah – Langkah Pengajaran dan Pembelajaran KOMSAS Sajak Jalan – Jalan Raya Kotaku

Langkah
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan

SET INDUKSI
(5 minit)

Guru menunjukkan gambar kesesakan jalan raya di pancaran LCD.
Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang gambar tersebut
Guru mengaitkan aktiviti dengan pelajaran pada hari ini.Pancaran LCD

Langkah 1 (7 minit)

Guru mendeklamasikan sajak Jalan – Jalan Raya Kotaku.
Seorang pelajar diminta mendeklamasikan sajak tersebut dengan nada, gaya dan intonasi yang betul.


Senikata sajak dipancarkan melalui LCD.

Langkah 2
(8 minit)

Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang maksud sajak baris demi baris dan maksud keseluruhan rangkap.Langkah 3
(20 minit)

Pelajar dibahagikan kepada empat kumpulan.
Guru mengedarkan kad tugasan dan kad lembaran jawapan kepada setiap kumpulan.
Kumpulan I : Menghuraikan empat pengajaran
yang terkandung dalam sajak
Kumpulan II : Menerangkan empat aspek gaya
bahasa sajak.
Kumpulan III : Memberikan tiga persoalan
sajak.
Kumpulan IV : Membina enam ayat penyata
berdasarkan perkataan yang
diberi.
Kad tugasan
Lampiran 2 (i),(ii),(iii)dan (iv) diedarkan dan dipancarkan melalui LCD.
Kad Lembaran jawapan pelajar disediakan dalam bentuk transperansi
(Lampiran 3 i,ii,iii
dan iv)


Langkah 4
(20 minit)

Pembentangan hasil perbincangan kumpulan.
Guru meminta setiap kumpulan untuk melaporkan hasil perbincangan kumpulan.
Ketua setiap kumpulan melaporkan menerusi transperansi yang disediakan oleh guru.
Guru membuat penilaian dan pengukuhan.Penggunaan OHP
Penilaian dan Pengukuhan Guru seperti Lampiran 4 (i),(ii),(iii) dan (iv).

Langkah 5
( 15 minit)
Penilaian

- Guru mengemukakan 3 soalan pemahaman
yang dipancarkan pada skrin.
- Pelajar menjawab soalan tersebut.
- Guru memancarkan jawapan pada skrin dan
pelajar menyemak jawapan secara
berpasangan.


Soalan penilaian
(Lampiran 5)
Jawapan soalan penilaian
(Lampiran 6)


Penutup
( 5 minit)

- Guru menjemput dua orang pelajar untuk
mendeklamasikan sajak tersebut.
- Pelajar dan guru membuat rumusan tentang
pelajaran pada hari ini.
- Tugasan Kerja Rumah:
Guru menayangkan tugasan – tugasan
pengayaan sebagai kerja rumah untuk
disiapkan.
Lampiran 7
Rancangan Pelajaran Bahasa Melayu KOMSAS Tingkatan Lima


Genre : Prosa Moden (Cerpen)

Kelas : 5 Sains 1

Masa : 80 minit

Tajuk : Cerpen Mariah

Bidang : Estetika dan Interpersonal

Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar dapat ;

Menyusun struktur plot berdasarkan petikan yang diberi.
Menghuraikan empat perwatakan watak utama dalam cerpen.
Menjelaskan empat pengajaran yang terdapat dalam cerpen.
Menukarkan ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah.
Menjawab 3 soalan pemahaman berdasarkan cerpen Mariah dengan tepat.

FU : 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, Aras (i)
10.0, 10.6, 10.4, Aras 2 (ii)

FS : Aras 1 (i) (ii)


Sistem Bahasa:

a) Tatabahasa :Menukarkan ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah

Pengisian Kurikulum:


Ilmu : Kesusasteraan Melayu
Nilai Murni : Simpati, kasih sayang, ketaatan
Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran Berfikir, Kecerdasan Pelbagai.
Langkah
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan

Set Induk
(7 minit)

Guru mendeklamasi sajak ‘Cerita Seorang Gadis’ yang dipaparkan di pancaran LCD
Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang gambar tersebut.
Guru mengaitkan aktiviti dengan pelajaran pada hari ini.Pancaran LCD

Langkah 1
(8 minit)

Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang sinopsis cerpen Mariah.Langkah 2
(15 minit)

Pelajar dibahagikan kepada empat kumpulan.
Guru mengedarkan kad tugasan dan kad lembaran jawapan kepada setiap kumpulan.
Kumpulan 1 : Membincangkan binaan
struktur plot cerpen Mariah.
Kumpulan 2 : Menghuraikan empat
perwatakan Mariah.
Kumpulan 3 : Menjelaskan empat pengajaran
daripada cerpen.
Kumpulan 4 : Menukarkan ayat cakap ajuk
kepada ayat cakap pindah.


1. Kad tugasan (Lampiran 2
i,ii,iii dan iv) diedarkan
dan dipancarkan melalui
LCD.
2. Kad Lembaran jawapan
pelajar disediakan dalam
bentuk transperansi
(Lampiran 3 i,ii,iii dan iv)

Langkah 3
(27 minit)

Pembentangan hasil perbincangan kumpulan.
Guru meminta setiap ketua kumpulan melaporkan hasil perbincangan kumpulan.
Ketua setiap kumpulan melaporkan menerusi transperansi yang disediakan oleh guru,
Guru membuat penilaian dan pengukuhan.


Penggunaan OHP

Langkah 4
(17 minit)

Penilaian:
Guru mengemukakan 3 soalan penilaian berdasarkan petikan cerpen Mariah yang dipancarkan pada skrin.
Pelajar menjawab soalan – soalan tersebut.
Guru memancarkan jawapan pada skrin dan pelajar menyemak jawapan secara berpasangan.


Soalan penilaian(Lampiran 5)

Jawapan soalan penilaian
(Lampiran 6)Langkah 5
( 6 minit)

Guru meminta seorang pelajar mendeklamasikan sajak’Cerita Seorang Gadis’dengan diiringi gesekan biola.
Pelajar dan guru membuat rumusan tentang pelajaran pada hari ini.

Tugasan/Kerja Rumah:
Guru menayangkan tugasan-tugasan pengayaan sebagai kerja rumah kepada semua pelajar.

Lampiran 7
Rancangan Pelajaran Bahasa Melayu Rumusan Rencana


Tingkatan : 5 Sains 1/ 4 Sains 1/ 5 Vok1/ 5 Vok 2

Masa : 40 minit

Tajuk : Menulis Rumusan Rencana

Bidang : Interpersonal dan maklumat

Objektif : Pada akhir pelajaran;

Pelajar dapat mengenal pasti idea utama dan idea sokongan

Pelajar dapat mengenal pasti pendahuluan, isi tersurat, isi tersirat dan kesimpulan

Pelajar dapat menghasilkan rumusan lengkap tidak lebih daripada 120 patah perkataan mengikut format rumusan sepenuhnya.


FU : 7.0, 7.3, 7.4, 7.5 Aras 1(iv), Aras 2(i)

FS : 8.0, 8.2 Aras 2(i)

Sistem Bahasa : Ayat penyata, Intonasi

Pengisian Kurikulum :

a) Ilmu : Moral
b) Nilai Murni : Kerjasama, sopan santun

Kemahiran Bernilai Tambah : - Kemahiran berfikir, mencari maklumat
- kontekstual.


Langkah – Langkah Pengajaran dan Pembelajaran Rumusan Rencana

Langkah
Aktiviti Pengajar dan Pembelajaran
Catatan

Set Induksi
(5 minit)

Guru menayangkan VCD Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai murni nyanyian Siti Nurhaliza menerusi pancaran LCD.
Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang gambar.
Guru mengaitkan aktiviti dengan pelajaran pada hari itu.Pancaran LCD

Langkah 1
(5 minit)

Guru mengedarkan petikan rencana.
Pelajar diminta membaca senyap arahan soalan dan menganalisis soalan dengan mencari kata kunci soalan.
Guru dan murid bersoal jawab tentang kata kunci arahan soalan dan format rumusan.Langkah 2
(5 minit)

Pelajar dibahagikan kepada empat kumpulan.
Guru mengedarkan kad tugasan dan kad lembaran jawapan kepada setiap kumpulan.
Kumpulan 1 : Membincangkan isi- isi tersurat perenggan 1
dan 2
Kumpulan 2 : Membincangkan isi – isi tersurat perenggan 3
dan 4
Kumpulan 3 : Menjelaskan isi – isi tersirat
Kumpulan 4 : Menerangkan pendahuluan dan membuat
kesimpulan rumusanLangkah 3
(15 minit)

Pembentangan hasil perbincangan kumpulan.
Guru meminta setiap kumpulan untuk melaporkan hasil perbincangan kumpulan.
Ketua setiap kumpulan melaporkan menerusi transperansi yang disediakan oleh guru.
Guru membuat penilaian dan pengukuhan.


Penggunaan
OHP

Penutup
(5 minit )

Guru dan pelajar membuat rumusan tentang keseluruhan isi pengajaran.

Aktiviti pengayaan:
Pelajar diminta menjawab 3 soalan pemahaman yang dipancarkan menerusi pancaran LCD.

Tatabahasa Bahasa Melayu SPM

Tatabahasa Bahasa Melayu dalam SPM 2008

Latihan masa cuti Tingkatan 4 & 5
Soalan 3(a)
1. Bina ayat dengan perkataan yang berikut tanpa menambah atau menggugurkan imbuhan bagi setiap perkataan yang berikut:

(i) lebaran
(ii) lebarkan
(iii) dilebarkan
(iv) melebarkan
(v) perlebar
(vi) memperlebar

Soalan 3(b)
1. Menganalisis Ayat
Nyatakan jenis ayat di bawah ini sama ada ayat aktif transitif, ayat aktif tak transitif atau ayat pasif.

(i) Baju itu masih belum berjahit lagi.
(ii) Dia suka bergurau.
(iii)Dia keletihan setelah penat bekerja.
(iv)Mereka suka membaca buku.
(v) Dia teringat akan isterinya di hospital.
(vi) Hazami teringat oleh ibunya di kampung.

2. Menukarkan Ayat Aktif kepada Ayat Pasif
Tukarkan ayat-ayat aktif di bawah ini kepada ayat pasif.
(i) Beta akan menganugerahi beliau gelaran Datu`.
(ii) Saya membeli buku itu di kedai koperasi .
(iii) Kami akan membantu guru pada hari pendaftaran pelajar baharu itu nanti.

3. Menukarkan Ayat Pasif kepada Ayat Aktif
Tukarkan ayat-ayat pasif. di bawah ini kepada ayat aktif
(i) Kursus itu akan saya jalani pada minggu depan.
(ii) Peperiksaan itu akan kami duduki pada bulan Jun nanti.
(iii) Kita tuntut kemerdekaan daripada penjajah.

4. Menyambungkan ayat
Sambungkan ayat-ayat tunggal di bawah ini supaya menjadi ayat majmuk.

Polis Diraja Malaysia (PDRM) sudah mewujudkan forum. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) sudah mewujudkan forum . Kedua-dua pihak membincangkan langkah untuk menangani gejala samseng .Gejala samseng itu kini menular di sekolah. Pihak polis sedang membincangkan kaedah terperinci untuk mengekang gejala samseng berkenaan. Pihak Kementerin Pelajaran sedang membincangkan kaedah terperinci untuk mengekang gejala samseng berkenaan. Dato` Seri Hishammuddin Tun Hussein menyatakan sesuatu. Kementerian itu sudah mengenal pasti kumpulan kongsi gelap. Kongsi gelap itu melakukan kegiatan merekrut pelajar sekolah. Pelajar sekolah menyertai kumpulan terbabit.


5. Memisahkan Ayat
Pisahkan ayat-ayat di bawah ini kepada 4 ayat dengan mengekalkan maksud dan struktur asalnya.

Pasangan suami isteri yang menghadapi tuduhan mengambil deposit secara haram berjumlah RM1.22 juta daripada orang ramai itu telah melantik peguam bela bagi mengendalikan penggulungan hujah kes mereka di Mahkamah Sesyen pada hari ini.

6. Menukarkan Ayat Cakap Ajuk kepada Ayat Cakap Pindah
Tukarkan ayat-ayat di bawah ini daripada ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah.
"Saya dapati kamu telah melakukan satu kesalahan yang amat besar hari ini," Pengetua mula membuat tuduhan terhadap Faizal yang masih terpinga-pinga.
"Tidak Cikgu! Saya tak buat apa-apa kesalahan," Faizal cuba mempertahankan diri.
"Cikgu Aziz pengsan, kamu tahu?" tanya Pengetua.


Soalan 3(c) Kesalahan ejaan dan imbuhan
Dalam ayat-ayat di bawah ini, terdapat dua penggunaan ejaan dan imbuhan yang salah. Kenal pasti kesalahan-kesalahan tersebut dan betulkannya dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

i. Percikkan bunga api itu dilihat sungguh indah pada malam sambutan Hari Kemerdekaan Negara.
ii. Zarul Amin berbaring keletihan setelah pulang daripada menjaja ais krim.
iii. Saya tidak dapat dengar apa-apa yang diperkatakan oleh Salmah kerana suasana hangar bingar.

Soalan 3(d) Kesalahan kata/istilah dan bahasa
Dalam setiap ayat di bawah, terdapat dua kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan-kesalahan itu dan betulkannya dengan menulis ayat itu semula tanpa mengubah struktur dan maksud asalnya.

(i) Kontingen negara akan menghantar satu pasukan peninju muda yang paling handal sekali di negara kita dalam kejohonan tinju peringkat amatur di Bangkok, Thailand .
(ii) Petunjuk-petunjuk perasaan yang menentang campur tangan Amerika di negara Iraq itu sedang berarak di jalan raya-jalan raya di seluruh negara.
(iii) Penyanyi yang menagih dadah itu akan diletakkan di bawah perhatian pihak polis selama dua setengah tahun.

Soalan 3(e) Peribahasa
1.Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam petikan ini.

Hidupnya begitu sukar untuk diteruskan kerana dia terpaksa bekerja pada setiap masa untuk sesuap nasi. Untuk meneruskan kehidupan, dia terpaksa bekerja kerana tanpa usaha rezeki tidak akan menjelma. Apabila sudah mendapat rezeki, dia perlu berusaha dengan lebih gigih lagi kerana rezeki yang sedikit tidak akan menjadi banyak atau bertambah jika dia tidak melipatgandakan usaha.
[ 6 markah ]

2. Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam ayat-ayat ini.
(i) “Saya yakin bahawa kamu akan berjaya kerana jika kamu berusaha dengan bersungguh-sungguh kejayaan sudah pasti menjadi milik kamu.” Kata Cikgu Haris kepada Wati.
(ii) Kita hendaklah berjuang hingga titisan darah yang terakhir demi negara yang tercinta ini.
(iii) Dia terpaksa berada di perantauan untuk mencari rezeki bagi menyara keluarganya.
[ 6 markah ]

Soalan Contoh 3
Bina ayat berdasarkan peribahasa yang diberikan di bawah ini.

(i) Berat sama dipikul,ringan sama dijinjing.
(ii) Tak lapuk dek hujan dan tak lekang dek panas.
(iii) Indah khabar daripada rupa
[ 6 markah ]
Soalan Contoh 4
Isi tempat kosong di bawah ini dengan peribahasa yang sesuai.

(i) Orang yang selalu mengikut kemahuan orang lain. _____________________________________________.
(ii) Anak dan saudara-mara daripada keturunan sendiri. ______________________________________________ .
(iii) Sesuatu perkara yang muncul terlalu banyak pada sesuatu masa. ________________________________________________ .
[ 6 markah ]
Soalan Contoh 5
Berikan maksud setiap peribahasa di bawah ini.

(i) Bulat air kerana pembetung,bulat manusia kerana muafakat
(ii) Bagai kaca terhempas ke batu.
(iii)Lintah darat
[ 6 markah ]

Surat Kiriman Rasmi

1. Surat kiriman rasmi ditulis dan ditujukan kepada pihak tertentu dengan tujuan rasmi seperti membuat permohonan, membuat pesanan, jemputan, rayuan, dan sebagainya.

2. Surat kiriman rasmi mempunyai format atau susun aturnya yang tersendiri.

3. Fahami tajuk dan tujuan surat serta kepada siapa surat hendak ditujukan.

Contoh Format Surat Kiriman Rasmi

Contoh surat kiriman rasmi yang lengkap
Kompleks Penghulu,
Mukim Jorak,
12, Pekan Pagoh,84600 Muar,
Johor Darul Takzim.

Ketua polis,
Balai Polis Daerah Muar,
Jalan Petrie,84600 Muar,
Johor Darul Takzim.
12 MAC 2000.
Tuan,

Cadangan Mengatasi Kemalangan di Pekan Pagoh

Merujuk perkara di atas, saya selaku penghulu yang bertanggungjawab atas keselamatan penduduk Mukim Jorak, khususnya penduduk Pekan Pagoh, berasa bimbang dengan kadar kemalangan yang semakin meningkat dari hari ke hari di mukim kami. Perkara yang menyedihkan, tragedi ini melibatkan murid sekolah yang melalui pekan ini untuk ke sekolah. Oleh itu, saya ingin membuat beberapa cadangan kepada pihak tuan untuk mengatasi masalah kemalangan ini.

2. Cadangan saya yang pertama adalah untuk meminta pihak tuan mengadakan kawalan lalu lintas, terutamanya pada waktu pelajar pulang dari sekolah. Langkah ini perlu diambil bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas kerana pada waktu yang sama, kenderaan dari arah Bukit Kepong dan Lengga juga sibuk menggunakan jalan di pekan ini. Dalam kesibukan inilah, kemalangan mudah berlaku.Tambahan pula terdapat sebilangan kecil pemandu yang mementingkan diri dengan tidak memberi laluan kepada murid-murid sekolah untuk melintas jalan. Jika pihak tuan mengadakan kawalan lalu lintas pada masa itu, sudah tentu kemalangan dapat dielakkan.

3. Saya juga meminta kerjasama daripada pihak polis supaya memberikan surat sokongan bagi mendapat kemudahan lampu isyarat di simpang pekan ini. Setakat ini, permohonan untuk mendapatkan kemudahan lampu isyarat tidak diluluskan oleh pihak yang bertanggungjawab kerana kawasan ini masih dianggap terkawal dan tidak terlalu sibuk. Untuk makluman tuan, pada bulan lalu, sebuah lori yang membawa muatan simen telah terbabas lalu terbalik di kawasan Pekan Pagoh. Kemalangan dikatakan berpunca daripada ketiadaan lampu isyarat yang menyebabkan pemandu lori dari Parit Sulong tidak memberhentikan lorinya ketika sampai di simpang. Pada masa yang sama, sebuah motosikal datang dari arah Lengga. Dalam usaha mengelakkan motosikal tersebut, lori berkenaan telah terbabas dan terbalik menyebabkan seorang peniaga terbunuh. Oleh itu, jika permohonan untuk mendapatkan kemudahan lampu isyarat diluluskan dengan sokongan pihak tuan, saya yakin kadar kemalangan di pekan ini dapat dikurangkan.
4. Selain itu, saya mengharapkan agar pihak tuan dapat menganjurkan ceramah keselamatan jalan raya kepada penduduk sekitar Pekan Pagoh, khususnya di kalangan pelajar sekolah.Ceramah seperti ini bukan sahaja akan dapat memberikan kesedaran kepada pelajar betapa pentingnya keselamatan di jalan raya malah dapat melindungi pengguna jalan raya yang lain.
5. Saya juga mengharapkan kerjasama daripada pihak tuan untuk mengadakan sekatan jalan raya pada waktu malam.Hal ini bertujuan untuk membanteras lumba motosikal haram di sekitar Batu 8 hingga Batu 13. Kegiatan seperti ini tidak boleh dibiarkan kerana boleh mengancam keselamatan dan ketenteraman orang awam di samping membahayakan nyawa mereka.
6. Oleh yang demikian besarlah harapan saya agar tuan dapat memberikan perhatian kepada cadangan saya ini. Kami juga berharap agar pihak tuan dapat meluangkan masa untuk meninjau keadaan Pekan Pagoh ini.Seterusnya, saya berharap agar tuan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memastikan keselamatan penduduk di pekan ini terjamin.
Sekian untuk tindakan dan makluman tuan. Atas kerjasama tuan, saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih.


Yang menjalankan tugas,

(MOHIDDINYASMIN)Penghulu Mukim Jorak

karangan kemalangan jalan raya

Kemalangan jalan raya berpunca daripada kecuaian manusia. Bincangkan.

Pendahuluan

- kadar kemalangan meningkat setiap tahun
- jenis kemalangan
- antara yang tertinggi di dunia
- faktor utama : kecuaian manusia

Isi 1
- Kecuaian manusia yang utama: memandu dalam keadaan letih dan mengantuk.
- Hendak segera sampai.
- Kurang tumpuan ketika memandu
- Sepatutnya berhenti seketika untuk menghilangkan rasa mengantuk
- Mabuk.
- Melibatkan pengguna jalan raya yang lain.

Isi 2
- memandu melebihi had laju.
- Menggunakan telefon bimbit semasa memandu
- Berlumba secara haram terutama penunggang motosikal

Isi 3
- kurang prihatin terhadap kenderaan mereka.
- Seperti brek, tayar yang haus dan sebagainya.

Isi 4
- keadaan jalan raya kurang baik
- gangguan seperti pembaikan jalan.
- Cuaca seperti hujan lebat.

Isi 5 (cara mengatasi)

- kerajaan, swasta dan rakyat harus bekerjasama
- JPJ, polis, JKR harus membuat pemantauan daripada semua aspek untuk mendisiplinkan pengguna.
- Menyediakan laluan yang selesa untuk pengguna.
- Penguatkuasaan undang-undang, kempen kesedaran, pelaksanaan denda atau saman.
- Iklan kesedaran
- Jangan penting diri sendiri.
Penutup

- Tanggungjawab pengguna jalan raya sendiri.
- Kecuaian punca utama.
- Elakkan kesilapan/kesalahan demi kesejahteraan bersama
Contoh.

Kemalangan jalan raya yang berlaku di negara ini meningkat dari semasa ke semasa. Terdapat pelbagai jenis kemalangan sama ada yang melibatkan pemandu kereta, lori, penunggang motosikal, atau pejalan kaki dilaporkan oleh pihak berkuasa. Negara kita juga dikatakan sebagai sebuah negara yang mempunyai kadar kemalangan jalan raya yang tertinggi. Antara faktor utama peningkatan kes kemalangan di negara kita berpunca daripada kecuaian pengguna jalan raya sendiri.

Contoh kecuaian yang berlaku adalah seperti memandu dalam keadaan letih dan mengantuk. Akibat hendak segera sampai ke destinasi yang dituju, mereka tidak menghiraukan keadaan mereka yang dalam keletihan. Akibatnya kenderaan dipandu dalam keadaan kurang tumpuan. Pemandu yang berada dalam keadaan begini seharusnya berhenti seketika untuk menghilangkan rasa mengantuk dan letih supaya dapat memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pemanduan.

Kesalahan lain yang biasa dilakukan oleh pengguna jalan raya adalah memandu melebihi had laju yang ditetapkan dan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Walaupun banyak papan tanda had laju diletakkan di sepanjang jalan raya dan kawalan lalu lintas oleh pihka berkuasa, namun mereka masih berdegil dan memandu sesuka hati tanpa memikirkan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Malah, ada juga yang berlumba secara haram menggunakan motosikal di atas jalan raya seperti yang biasa dilakukan oleh golongan remaja.

Untuk mengelakkan kejadian kemalangan yangteruk meningkat, langkah-langkah yang praktikal perlu diambil oleh semua pihak. Pihak kerajaan, swasta dan rakyat harus bekerjasama demi memastikan keselamatan semua. Pihak kerajaan daripada pelbagai jabatan seperti Jabatan Pengangkutan Jalan, polis, dan Jabatan Kerja Raya harus membuat pemantauan dari semua aspek untuk mendisiplinkan para pemandu dan menyediakan laluan jalan raya yang selesa demi keselamatan pemandu. Penguatkuasaan undang-undang, kempen kesedaran, dan pelaksanaan denda atau saman bagi kesalahan jalan raya adalah antara langkah yang wajar diambil untuk menyedarkan pengguna jalan raya. Sektor swasta juga memainkan peranan penting dalam menangani masalah ini dengan menyiarkan iklan yang dapat memberi kesedaran kepada pengguna jalan raya yang lain.

Masyarakat harus sedar tentang peranan masing-masing di jalan raya. Mereka tidak harus mementingkan diri sendiri sebaliknya perlu bertolak ansur dengan pengguna jalan raya yang lain. Peraturan jalan raya haruslah dipatuhi untuk memastikan keselamatan semua pihak. Jangan gopoh gapah semasa memandu kerana kecuaian menjadi punca nyawa sendiri dan orang lain yang tidak bersalah turut terancam. Kenderaan perlulah diperiksa terlebih dahulu sebelum memulakan perjalanan.


Kesimpulannya, keselamatan di atas jalan raya merupakan tanggungjawab pengguna jalan raya sendiri. Kecuaian merupakan punca utama kemalangan berlaku dan hal ini tidak harus dibiarkan berterusan untuk menjamin keselamatan semua pihak. Manusia memang tidak dapat lari daripada melakukan kesilapan tetapi kesilapan yang dapat menyebabkan nyawa orang lain juga turut melayang haruslah dielakkan demi kesejahteraan bersama.


Perkara yang perlu dielakkan.

Isi karangan tidak menepati taju.
Isi tidak dihuraikan.
Huraian tanpa isi.
Pemerengganan yang tidak sesuai.
Banyak kesalahan ejaan.
Tulisan sukar dibaca.
Penggunaan bahasa yang berbelit-belit.
isi yang diulang.
Isi tidak logik.
Kesalahan penggunaan tatabahasa.